Periodiserad kontroll

Klimatkonsult genomför dagligen periodiserade kontroller på våra kunders anläggningar, vilket säkerställer låg miljöpåverkan och att systemet går med högsta möjliga verkningsgrad. 

Periodiserad kontroll (tidigare kallad årlig kontroll) lyder under europaparlamentets och europarådets förordning EG 2014:517, kallat F-gasförordningen. I Sverige gäller även den svenska förordningen SFS 2007:846. Från och med årsskiftet 2014/2015 gäller den andra upplagan av F-gasförordningen som omarbetats med syftet att framställa och bruka köldmedium med lägre växthuspåverkan. En av de större förändringarna är att den periodiserade kontrollen inte längre styrs enbart av systemets fyllnadsmängd, kg köldmedium, utan istället av ett värde kallat koldioxidekvivalent som även tar hänsyn till det specifika köldmediets växthuspåverkan (GWP-värde).  

Periodiserad kontroll: Enligt lag skall alla aggregat med en koldioxidekvivalent (CO₂-ekvivalent) motsvarande 5 ton kontrolleras/läcksökas minst en (1) gång var 12:e månad. 
Årsrapport: Vad gäller operatörens (företagare/användare/fastighetsägare) anmälningsplikt till myndighet så räknas de kontrollerade aggregaten ihop. Överstiger den totala mängden CO₂-ekvivalent 14 ton ska årsrapport upprättas och lämnas in till kommunens miljökontor senast den sista mars nästkommande år. 

De operatörer som inte sköter sina periodiserade kontroller kan bli dömda till böter och i värsta fall även bli åtalad för miljöbrott.

Hur ofta skall periodiserade kontroller utföras?

Enligt den andra upplagan av F-gasförordningen EG 2014:517 skall den periodiserad läcksökning utföras med följande frekvens:

  • Aggregat med CO₂-ekvivalent motsvarande 5 ton skall läcksökas en gång var 12:e månad
  • Aggregat med CO₂-ekvivalent motsvarande 50 ton skall läcksökas var 6:e månad
  • Aggregat med CO₂-ekvivalent motsvarande 500 ton skall läcksökas var 3:e månad


För de vanligast förekommande köldmedium är gränsvärdena omräknat i kg:

Köldmedium 5 ton, CO2-e 50 ton, CO2-e 500 ton, CO2-e 
 R134a 3,5 34,96 349,65
 R404a 1,27 12,75 127,49
 R407c 2,82 28,18 281,85
 R410a 2,39 23,95 239,46
 R417a 2,13 21,31 213,13

På aggregat med CO₂-ekvivalent överstigande 500 ton finns dock lagkrav på att ett köldmedielarm ska vara installerat. Genom att installera ett köldmedielarm får periodiciteten halveras. Mer information om köldmedielarm finner du under Tillbehör.


Förändringar mellan årsrapporter gällande 2016 och 2017 är:  

  • System med fyllnadsmängd understigande 3 kg men med CO₂-ekvivalent överstigande 5 ton har haft dispens från redovisning. Detta gällde fram till årsskiftet 2016/2017 så de anläggningarna omfattas nu av periodiserad kontroll och ska räknas ihop med operatörens totala mängd köldmedium. Detta kan innebära att många operatörer nu ska inlämna årsrapport för första gången.
  • Den tidigare gränsen för årsrapport till miljökontoret var 2016 10 kg köldmedium. Från och med 2017 gäller istället 14 ton CO₂-ekvivalent. I och med detta både sänks och höjs mängden köldmedium beroende på vilket/vilka köldmedier som används. Som jämförelse kommer system med R404a upp till 14 ton CO₂-ekvivalent vid endast 3,57 kg, men system innehållande R32 uppnår det först vid 20,74 kg.

Klimatkonsults serviceavtal förenklar

För de operatörer/fastighetsägare som vill fokusera på sin kärnverksamhet och som vill ha hjälp med att säkerställa att er anläggning/anläggningar kontrolleras inom rätt intervall, oavsett om ni är lokaliserade på ett eller flertal platser runt om i Mälardalen så tillhandahåller Klimatkonsult Serviceavtal.  
Klimatkonsults erfarna tekniker läcksöker och kontrollerar er anläggning inom rätt intervall. I årets slut upprättas en årsrapport innehållande information om vilka aggregat/anläggningar som kontrollerats, installerat köldmedium och eventuell mängd avtappat/påfyllt köldmedium. Årsrapporten behöver sedan bara signeras och skicka in till miljökontoret i er kommun. Miljövänligt och tidsbesparande, läs mer om Klimatkonsults serviceavtal