Kyla & Värme

Kylaggregat och frysaggregat

Kylaggregat och frysaggregat återfinns överallt i vårt samhälle, och används inom det mesta mellan forskning till bevaring och förvaring av varor och livsmedel. Klimatkonsult ser dagligen till att funktioner som de flesta tar för givet fungerar; vi reparerar och installerar allt från små plug-in kylar i butiker till stora fryslager. Klimatkonsult arbetar med de flesta olika typer av system från kända och driftsäkra tillverkare. Det finns många olika typer av kylsystem och fryssystem. Nedan har vi sammanstället en kortfattat snabbgenomgång av de olika systemen som vi tillhandahåller.

Plug-in aggregat

I Klimatkonsults produktutbud finner man några produkter av typen som kallas plug-in. De finns för både kylrum och frysrum och levereras färdiga från fabrik. Vid montering behövs ingen kylteknisk installation. Bara att koppla in kontakten och trycka på start. Produktgruppen är idealiskt för exempelvis mindre kylrum och soprum.

DX-System

Med DX-system (Direktexpansion) menas att man på den primära lågtrycksisdan (kalla delen av systemt) arbetar med köldmedium som cirkuleras mellan kompressoraggregatet och förbrukaren/förbrukarna. Förbrukaren kan i DX-system vara en fläktförångare eller en egenkonvektionsförångare placerade i ett kylrum/frysrum, eller flera separata kylmöbler i en butik eller restaurangmiljö. Den upptagna värmen från förbrukarna måste systemet avge. Det kan ske vanligtvis via en luftkyld kondensor, eller en värmeväxlare som exempelvis ansluts till en köldbärare.

Vätskeberörda aggregat / Vätskekylaggregat

När man talar om vätskeberörda kylaggregat och frysaggregat så har man utrustat DX-aggreagtet med en värmeväxlare. Istället för gas så cirkulerar man istället vatten med frysskydd (köldbärare) mellan kompressoraggregatet och systemets förbrukare. Likt DX-sytem kan förbrukare vara fläktförångare, egenkonvektionsförångare eller flera kylmöbler. Den upptagna värmen från förbrukarna avges vanligtvis via en luftkyld kondensor, eller en värmeväxlare som exempelvis ansluts till en köldbärare. Fördelen med västskeberörda system är att systemet blir relativt okänsligt för inkoppling av många förbrukare med varierad storlek. Varpå de är vanliga i exempelvis stormarknader där de kan betjäna butikens kylrum och kyldiskar / frysrum och frysdiskar.

Tillbehör / Systemkomponenter

Klimatkonsult installerar och reparerar samtliga vitala komponeneter som gör er kylanläggning / frysanläggning komplett

Luftbehandling

Det är inte bara lufttemperaturen som vi på Klimatkonsult arbetar med, luftfuktigheten är hos många av Klimatkonsults kunder minst lika viktig. Nedan har vi sammanställt de vanligaste användningsområdena där våra installationer påträffas.

Förvaring och bevaring

En låg och stabil luftfuktighet är av stor vikt vid förvaring/bevaring exempelvis på museum. Stora variationer i temperatur och luftfuktighet är skadliga för känsliga föremål som tex konst, böcker och mikrofilm. Även konstföremål av tenn, järn och andra metaller angrips när luftfuktigheten blir för hög. Med rätt fuktighet och temperatur minimeras restaureringskostnaden varpå kostnaden av en installation snabbt räknas hem.

Laboratorium / forskning

Elektriska komponenter och mätinstrument påverkas av både skillnader i temperatur och luftfuktighet. Även små avvikelser är märkbara och kan påverka mätdata, därför är det viktigt att tex laboratorium har en stabil fuktnivå. Andra platser och tillfällen där luftfuktigheten är av stor vikt är där man vill undvika uppkomsten av statisk elektricitet. Exempelvis i datorhallar eller vid elektroniktillverkning eller hantering av explosiva gaser där en statisk gnista kan orsaka allt mellan maskinella skador till explosion. En låg fuktighet ökar uppkomsten av statisk elektricitet. Men med en luftbefuktare som håller den relativ luftfuktighet mellan 40-50% eliminerar man till stor del uppkomsten av statisk elektricitet.

Tryckerier

Tryckerier handskas dagligen med stora mängder papper. Då papper är ett hygroskopiskt material, dvs har en förmåga att ta upp vatten, ställs det krav på att luftfuktigheten hålls inom det för papper optimala området 50-60%. En för låg eller för hög fuktnivå kan få pappret att laddas med statisk elektricitet alternativt andra form med dyrbara driftstopp som följd.

Kontor och bostäder

Luftfuktigheten är en viktig faktor även i kontor och hemmiljö. Inte enbart ur komfortsynpunkt, det finns även ekonomiska vinster att gör med rätt luftfuktighet. En undersökning kom fram till att en 20%-ig ändring av den relativa fuktigheten motsvarade en upplevd temperaturhöjning på 1,8°c. Det betyder att man under uppvärmningssäsongen kan sänka rumstemperaturen och spara omkring till 8% av uppvärmningskostanden genom att hålla den relativa luftfuktigheten mellan 35-40%.

Tryck här för att ta del av några av de olika systemen för luftbehandling som finns i Klimatkonsults breda utbud. system för luftbehandling projekteras, installeras och repareras av Klimatkonsult

Luftkonditionering

Kontor, butiker och industrilokaler

Klimatkonsult erbjuder komfortkyla/luftkonditioneringslösningar till arbetsplatser som är för varma. Oavsett om det är små spärrkiosker längst med tunnelbanan eller stora kontorslandskap som ska kylas så har vi lösningen. Luftkonditioneringen påverkar prestationsförmågan Det finns ett nära samband mellan prestationsförmågan hos en person och temperaturen som personen befinner sig i. Om miljön är för varm eller för kall så arbetar man inte lika effektivt. Se länk för mer information. (länka till artikel på hemsidan) Luftkonditioneringen förbättrar inomhusmiljön Förutom att reglera temperaturen finns ett flertal modeller som även erbjuder luftförbättring. Filter som avlägsnar damm, pollen och jonisering är bara några exempel. Vid jonisering ”klumpar” micropartiklarna i luften ihop sig tills att de blir så stora och tunga att det kan fastna i aggregatets filter eller falla ner till golvet och då avlägsnas vid städning. Visste du att ett platsbesök och offertförslag från Klimatkonsult är kostnadsfritt inom Storstockholm och att vi även kan erbjuda leasing?

Bostäder och hemmiljö

I hemmet dagens mode med stora glaspartier och vindar som byggs om till bostäder gör att många under sommaren upplever att deras hem förvandlas till bastu. Med en luftkonditionering i hemmet får du en behaglig och fräsch känsla i hemmet, utan korsdrag som möblerar om hela hemmet eller släpper in ohyra och trafikbuller. Många av produkterna i klimatkonsults utbud är dessutom avsedda för värmepumpsdrift vintertid. Der betyder att driftkostnaden för kyldrift sommartid med råge sparas in på uppvärmningskostnaden vintertid. Ett ökande användningsområde är kylning av sovrum. Det kanske av många betraktas som lyx, men då man spenderar upp till en tredjedel av livet i sängen känns investering ganska motiverad. Forskning har även påvisat att mängd och kvalitén på din sömn har inverkan på både den mentala och fysiska hälsa. Med en luftkonditionering i sovrummet eliminerar du för gott rumstemperaturen och som störande faktor för din sömn. Klimatkonsult har lång erfarenhet av installationer i vindslägenheter och privata bostäder. Visste du att Klimatkonsult till privatkunder kan erbjuder räntefri avbetalningsplan på 12 eller 24 alternativt avbetalning från 36 upp till 72 månader med låg årsränta?

Teknisk kylning / processkyla

Aggregat avsedda för teknisk kylning eller processkylning är konstruerade för objekt eller processer med ett konstant kylbehov. Exempel på detta är industrier vars produktion är i behov av kyla för att antingen själva produktionsprocessen eller dess maskiner ska fungera. Teknisk kylning avser kylning av tex datarum, datahallar och andra teknikutrymmen. Klimatkonsult projekterar, levererar, installerar din utrustning för tekniks kylning och processkyla . Vårt ansvar och kundrelation upphör inte vid fakturerad installation. Med ett serviceavtal ser klimatkonsults tekniker till att systemet förblir lika effektivt under hela dess livslängd. Om driftstopp mot förmodan skulle inträffa har vi en jourverksamhet som snabbt är på plats. Klimatkonsults jourservice är för avtalskunder tillgängligt dygnet runt under årets alla dagar.

Tryck här för att ta del av några av de olika system för luftkonditionering som finns i Klimatkonsults breda utbud. Luftkonditionering projekteras, installeras och repareras av Klimatkonsult

Vätskekylaggregat

Klimatkonsult levererar, projekterar, installerar och reparerar vätskekylaggregat från kW upp till MW. Självklart gäller det även alla vitala komponenterna i systemet. En mängd olika typer av fläktluftkylare (fan-coils), kylmedelkylare och kyltorn finns i utbudet. Trots att andelen VRV-system VRV-system ökat stadigt de senaste åren så har vätskekylaggregat fortfarande den klart största marknadsandelen när det kommer till kylning och/eller uppvärmning av stora fastigheter. Andra objekt där man med fördel kan välja ett vätskekylaggregat är objekt med många förbrukare.

Vätskekylaggregatens funktion är kortfattat att kyla eller värma ett slutet system med cirkulerande vatten. Med moderna aggregat erbjuds en nästintill obegränsad möjlighet att integrera vätskekylaggregat till det befintliga kylsystemet eller värmesystem. Det finns även möjlighet att länka samman de båda systemen med återvinning. Då efterfrågan på allt energieffektivare system ökar erbjuds även de flesta aggregaten med möjlighet till frikyla. Frikyla betyder att systemet, så fort utomhustemperaturen tillåter, kyls delvis eller enbart av utomhusluften. Detta bidrar till både minskad miljöbelastning och stora ekonomiska besparingar.

Om vi utesluter specialaggregat så går det med ett vätskekylaggregat att producera en utgående värmebärartemperatur alternativt köldbärartemperatur inom området +65°c ner till -20°c. Detta gör produktgruppen användbar för allt uppvärmning, komfortkyla, processindustri samt kyl och frysapplikationer i livsmedelsbutiker och laboratorium.

Vätskekylaggregat blir ofta en vital del i fastigheten eller verksamheten kylproduktion eller värmeproduktion, därför blir driftstopp ofta fysiskt eller ekonomiskt kännbart. Klimatkonsult erbjuda en rad smarta lösningar. När det gäller planerade byten av uttjänta vätskekylaggregat kan Klimatkonsult erbjuda en rad erbjuda tillfälliga hyraggregat som tar över driften under ombyggnaden. Hyraggregat finns med kapacitet som sträcker sig från W upp till MW. Vid oplanerade driftsopp/haverier kan vi erbjuda, beroende på placering, kompakta aggregat som tagits fram för att kunna fraktas in till centralt placerade undercentraler genom standardiserade dörröppningar och varuhissar till kompletta utomhusplacerade aggregat med inbyggda pumpar och ackumulatortank.

Tryck här för att ta del av några av de olika vätskekylaggregat som finns i Klimatkonsults breda utbud. Vätskekylaggregat projekteras, installeras och repareras av Klimatkonsult

Datakyla

I serverrum och datahallar ställs höga krav på rätt temperatur och luftfuktighet. Servrar och avbrottsfri kraft (UPS) alstrar stora mängder värme som på ett effektivt sätt måste ledas bort och ersättas med kyld luft för att utrustningen skall fungera tillfredställande dygnet runt, året om.

På marknaden finns i dag ett stort utbud kylanläggningar/kylaggregat som ger förutsättning för att alltid skapa den bästa lösningen vid varje behov.

Det finns ett stort antal frågor man som företag ställs inför när det gäller datakyla:

  • Vilken typ av lösning skall vi välja?
  • Hur får vi bäst verkningsgrad och högsta driftsäkerhet till rimlig kostnad, med tillräcklig kapacitet för en framtida expansion av driften? 
  • Har vi ett behov av redundans beträffande kylan? 
  • Vilken typ av larm är bäst för att undvika en kritisk situation? 
  • Hur skapas en lösning som ger bästa totalekonomi över tid? 
  • Kan vi utnyttja överskottsvärmen som servrarna producerar för fastigheten i övrigt? 
  • Lever klimatlösningen upp till begreppet grön IT? 
  • Om kylan havererar, hur lång tid har ni på er vid full drift innan temperaturen är för hög inne i serverhallen? 

Klimatkonsult tar fram klimatlösningen för det enskilda serverrummet upp till riktigt stora datahallar med 1000:tals m2. Då de flesta organisationer i dag är helt beroende av väl fungerande IT-system är kylanläggningens funktion av största vikt. 

Klimatkonsult ger goda råd, planerar, projekterar, levererar, installerar, underhåller och löser alla era frågor kring kylanläggningar och kylaggregat till serverrum och datahallar (datakyla).

Tryck här för att ta del av några av de olika system lämpliga för datakyla och teknisk kylning som finns i Klimatkonsults breda utbud. Datakyla projekteras, installeras och repareras av Klimatkonsult 

VRV-system

Med ett VRV-system installerat av Klimatkonsults erfarna montörer får du som kund en skräddarsydd värmeanläggning / kylanläggning som tillgodoser hela fastighetens och verksamhetens behov. VRV-tekniken ger en mycket hög komfortnivå till en minimal driftkostnad utan något stort ingrepp i fastigheten.

Tekniken

VRV-system, även kallat VRF-sytem, står för variabel köldmediemäng/flöde (Variable Refrigant Volume /Flow) och är den nya generationen luftkonditionering och värmepumpsaggregat. Det unika med ett VRV-system är dess flexibilitet och förmåga att flytta värme/kyla (energi) mellan enheter anslutna till systemet. Exempelvis kan värmen från datahallen vintertid användas till att värma upp den övriga kontorsytan alternativt lager. Fastighetens resterande värmebehov utvinns via värmepumpsdrift.

Förutom stora energibesparingar under drift är VRV-system förhållandevis enkelt att installera. Om man räknar på att förflytta 30 kW kyla så behöver man vid förflyttning med luft ventilationskanaler med en diameter omkring 2×630 mm. Går man över till vatten så minskas diametern ner till 2×50 mm. Samma kyleffekt i ett VRV-system går att förflytta med endast två rör a´ 1×22,2 mm samt 1×12,7 mm. Detta minskar både ingrepp i fastigheten och installationstiden. VRV-system bör därför vara ett givet val vid både nybyggnation och renovering av allt från större lokaler och byggnader till hotell, kontorskomplex och idrottsanläggningar.

VRV-sytemen tar sakta men stadigt marknadsandelar i Sverige, totalt i Europa installeras omkring 50´000 VRV-system varje år. Då tekniken möjliggör rörsystem på upp till 1000 meter så finns det ett lämpligt VRV-system för varje tänkbar fastighet.

Nedan presenteras en lite snabbfakta på de systemlösningar som finns i Klimatkonsults produktutbud. För mer information se respektive produktblad, som finns under produktutbudet, eller kontakta någon av Klimatkonsults säljare.

VRV-system i Värmepumpsutförande

I ett VRV-system av värmepumpstyp styrs varje enhet/zon individuellt, men systemet går antingen i kyldrift eller värmepumpsdrift. Med får till ett förhållandevis lågt pris ett mycket behagligt inomhusklimat året om med mycket hög SEER och SCOP, vilket kraftigt sänker energiförbrukningen. VRV-system av värmepumpssystem är idealiskt för fastigheter där samma typ av verksamhet bedrivs i hela fastigheten. Med behov av komfortkyla sommartid och uppvärmning vintertid.

VRV-system med Värmeåtervinning  

I VRV-system med värmeåtervinning utnyttjar man VRV-tekniken maximallt. Varje enhet/zon styrs individuellt och kan oberoende av varandra gå i kyl eller värmeläge. I ett normalt system flyttas energi från inomhusenheten till utomhusenheten, eller tvärtom. I ett värmeåtervinningssytem kan enheterna även flytta energin sinsemellan. Till exempel kan man vintertid leda värmen från datahallen etc. till delar i fastigheten med värmebehov. Resterande värmebehov utvinns genom traditionellvärmepumpsdrift.

VRV-system för frysapplikationer och kylapplikationer

VRV-tekniken finns även anpassade för lägre temperaturområden med möjlig förångningstemperatur från +10 ner till -45º. Detta gör VRV till ett energibesparande alternativ vid större kylsystem och fryssystem. Även för VRV-system anpassade för kyl och frysdrift finns möjlighet till värmeåtervinning. I exempelvis Daikins Convenipack så förser ett VRV-system mindre upp till mellanstora butikers hela kyl och värmebehov. Läs mer under produktutbud

VRV-system avsedda för vattenapplikationer

Med VRV-tekniken är möjligheten mycket stor vad gäller integration med nyinstallerade eller befintliga vattenapplikationer. I Klimatkonsults produktutbud finns tre olika tillvägagångssätt.

VRV-Luft/Luft/Hyrdobox
Med detta menas att man i grunden har ett ”traditionellt” VRV-system, med eller utan återvinning, där en av enheterna utgörs av en hydrobox/vattenmodul. Detta möjliggör förvärmning av tappvatten, pooler, radiatorsystem eller nedkylning av köldbärarsystem.

VRV-Luft/Vatten
Med ett VRV-system typ Daikin Altherma Flex får man ett komplett system i luft/vattenutförande. Den luftberörda utomhusenheten förser ett flertal separata inomhusenheter placerad i respektive lägenhet/radhus. Inomhusenheterna förser respektive hushåll med både vattenburen uppvärmning och tappvarvatten. Läs mer under produktutbud.

VRV-Vatten/Luft 
Utöver luftberörda utomhusenheter finns även vätskeberörda ”utomhusenheter” för anslutning till exempelvis borrhåll eller återvinning från ventilation eller en värmeavgivande process i en industri. Se produktutbud för mer information eller kontakta någon av våra säljare för mer information

Tryck här för att ta del av några av de olika VRV-system som finns i Klimatkonsults breda utbud. VRV-system projekteras, installeras och repareras av Klimatkonsult

Tillbehör

Förutom orginalreservdelar och förbrukningsmaterial från marknadens ledande leverantörer av kylanläggningar, frysanläggningar, kylaggregat, frysaggregat, luftkonditionering, värmepumpar, befuktare och avfuktare har Klimatkonsult tillbehören för att skräddarsy lösningen efter din verksamhets behov. I produktutbudet finns bland annat produkter för fjärrstyrning, fuktlarm, temperaturlarm, temperaturloggning och skyddsburar.

Tryck här för att ta del av några av de olika tillbehören som finns i Klimatkonsults breda utbud

Värmepumpar

Klimatkonsult har ett brett sortiment av värmepumpar med produkter anpassande för alla typer av kommersiella fastigheter och lokaler, villor och fritidshus. Genom att installera en värmepump reduceras uppvärmningskostnaden och miljöpåverkan avsevärt. Klimatkonsult projekterar, installerar och reparerar värmepumpar av typen luft/luft värmepumpar, luft/vatten värmepumpar, vatten/vatten värmepumpar med kapacitet att värma allt från mindre rum och förråd till större fastigheter.

I Klimatkonsults produktutbud finns:

Luft/luft värmepump

Luft/luft värmepumpar utvinner värme från utomhusluften. I och med köldmediets låga kokpunkt är det möjligt att utvinna värme även när temperaturen kryper ner under -20°c. I privata bostäder och mellanstora lokaler avges värmen vanligast via en vägg eller golvmonterade inomhusenhet som cirkulerar inomhusluften. För större byggnader / fastigheter finns även lösningar där värmeväxlaren placeras i det befintliga ventilationssystemet. En luftvärmepump kräver inget stort ingrepp i huset. Förutom förbättrad ekonomi bidrar en luft/luft värmepump till ett behagligare inomhusklimat. Sommartid går det även att vända processen och använda systemet som luftkonditionering / komfortkyla. 

Produktgruppen luft/luft har ökat mycket kraftigt de senaste åren vilket tyvärr bidragit till att det finns både dåliga värmepumpar och oseriösa installatörer på marknaden. En värmepump som inte är avsedd för det nordiska klimatet eller en felaktigt monterad värmepump resulterar i utebliven besparing och ökade reparationskostnader. Klimatkonsults behöriga installatörer ser till att er värmepumpen installeras korrekt. Resultatet blir ett system som fungerar trots mycket låg utomhustemperatur, då den som behövs som mest.

Luft/vatten värmepump

Luft/Vatten värmepumpen utvinner värme från utomhusluften. I och med köldmediets låga kokpunkt är det möjligt att utvinna värme även när temperaturen kryper ner under -20°c. Den upptagna värmen avges sedan till fastighetens vattenburna radiatorsystem och/eller tappvattensystem. Klimatkonsult erbjuder försäljning och installation av ett stort utbud av olika luft/vatten värmepumpar i effekter som täcker värmebehovet från privata bostäder upp till större fastigheter.

Vatten/vatten värmepump

Vatten/Vatten värmepumpen är mycket flexibel och användningsområdet är nästintill obegränsat. De vanligast är att man utvinner värme från borrhål i berg eller återvinner spillvärme i frånluftventilation alternativt från en värmeutvecklande process i en industri. Den upptagna värmen avges sedan till fastighetens vattenburna radiatorsystem och/eller tappvattensystem Klimatkonsult erbjuder försäljning och installation av vatten/vatten värmepumpar i kapacitet från Watt upp till MegaWatt.