Klimatkonsult har över 35 års erfarenhet av service och reparationer inom kyla, värme och luftbehandling. Vi har en komplett serviceorganisation vilket i kombination med en nära kontakt till våra leverantörer ger en snabb och effektivt hjälp vid akut service och reparationer av er kylanläggning, frysanläggning, luftkonditionering, värmepump eller annan klimatanläggning.

Långt ifrån all service är dock akut. Regelbunden och planerat underhåll utgör en stor del av serviceavdelningens arbetsuppgifter. Regelbunden service förlänger inte bara anläggningens livslängd, den förebygger även driftstopp och ser till att anläggningen går med bibehållen effekt och driftkostnad. För kunder som är beroende av att deras system är i drift kontinuerligt rekommenderar vi serviceavtal. Förutom skräddarsytt serviceupplägg baserat på system och omgivning ser vi då även till att eventuell periodiserad kontroll utförs med rätt intervall.

Klimatkonsults serviceavdelning stänger aldrig utan är för våra kunder med jouravtal tillgänglig dygnet runt.

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor, vill boka service, teckna serviceavtal eller jouravtal

Klimatkonsult genomför dagligen periodiserade kontroller på våra kunders anläggningar, vilket säkerställer låg miljöpåverkan och att systemet går med högsta möjliga verkningsgrad. 

Periodiserad kontroll (tidigare kallad årlig kontroll) lyder under europaparlamentets och europarådets förordning EG 2014:517, kallat F-gasförordningen. I Sverige gäller även den svenska förordningen SFS 2007:846. Från och med årsskiftet 2014/2015 gäller den andra upplagan av F-gasförordningen som omarbetats med syftet att framställa och bruka köldmedium med lägre växthuspåverkan. En av de större förändringarna är att den periodiserade kontrollen inte längre styrs enbart av systemets fyllnadsmängd, kg köldmedium, utan istället av ett värde kallat koldioxidekvivalent som även tar hänsyn till det specifika köldmediets växthuspåverkan (GWP-värde).  

Periodiserad kontroll: Enligt lag skall alla aggregat med en koldioxidekvivalent (CO₂-ekvivalent) motsvarande 5 ton kontrolleras/läcksökas minst en (1) gång var 12:e månad.
Årsrapport: Vad gäller operatörens (företagare/användare/fastighetsägare) anmälningsplikt till myndighet så räknas de kontrollerade aggregaten ihop. Överstiger den totala mängden CO₂-ekvivalent 14 ton ska årsrapport upprättas och lämnas in till kommunens miljökontor senast den sista mars nästkommande år. 

De operatörer som inte sköter sina periodiserade kontroller kan bli dömda till böter och i värsta fall även bli åtalad för miljöbrott.

Hur ofta skall periodiserade kontroller utföras?

Enligt den andra upplagan av F-gasförordningen EG 2014:517 skall den periodiserad läcksökning utföras med följande frekvens:

  • Aggregat med CO₂-ekvivalent motsvarande 5 ton skall läcksökas en gång var 12:e månad
  • Aggregat med CO₂-ekvivalent motsvarande 50 ton skall läcksökas var 6:e månad
  • Aggregat med CO₂-ekvivalent motsvarande 500 ton skall läcksökas var 3:e månad


För de vanligast förekommande köldmedium är gränsvärdena omräknat i kg:

Köldmedium  5 ton, CO2-e  50 ton, CO2-e  500 ton, CO2-e 
 R134a  3,5  34,96  349,65
 R404a  1,27  12,75  127,49
 R407c  2,82  28,18  281,85
 R410a  2,39  23,95  239,46
 R417a  2,13  21,31  213,13

 

På aggregat med CO₂-ekvivalent överstigande 500 ton finns dock lagkrav på att ett köldmedielarm ska vara installerat. Genom att installera ett köldmedielarm får periodiciteten halveras. Mer information om köldmedielarm finner du under Tillbehör.


Förändringar mellan årsrapporter gällande 2016 och 2017 är:  

  • System med fyllnadsmängd understigande 3 kg men med CO₂-ekvivalent överstigande 5 ton har haft dispens från redovisning. Detta gällde fram till årsskiftet 2016/2017 så de anläggningarna omfattas nu av periodiserad kontroll och ska räknas ihop med operatörens totala mängd köldmedium. Detta kan innebära att många operatörer nu ska inlämna årsrapport för första gången.
  • Den tidigare gränsen för årsrapport till miljökontoret var 2016 10 kg köldmedium. Från och med 2017 gäller istället 14 ton CO₂-ekvivalent. I och med detta både sänks och höjs mängden köldmedium beroende på vilket/vilka köldmedier som används. Som jämförelse kommer system med R404a upp till 14 ton CO₂-ekvivalent vid endast 3,57 kg, men system innehållande R32 uppnår det först vid 20,74 kg.

 

Klimatkonsults serviceavtal förenklar

För de operatörer/fastighetsägare som vill fokusera på sin kärnverksamhet och som vill ha hjälp med att säkerställa att er anläggning/anläggningar kontrolleras inom rätt intervall, oavsett om ni är lokaliserade på ett eller flertal platser runt om i Mälardalen så tillhandahåller Klimatkonsult Serviceavtal. 
Klimatkonsults erfarna tekniker läcksöker och kontrollerar er anläggning inom rätt intervall. I årets slut upprättas en årsrapport innehållande information om vilka aggregat/anläggningar som kontrollerats, installerat köldmedium och eventuell mängd avtappat/påfyllt köldmedium. Årsrapporten behöver sedan bara signeras och skicka in till miljökontoret i er kommun. Miljövänligt och tidsbesparande, läs mer om Klimatkonsults serviceavtal

Klarar er verksamhet att er kylanläggning, frysanläggning och/eller värmeanläggning stannar på kvällar eller helger? Om svaret är nej så är ni välkomna att ansluta er till Klimatkonsults jourservice som dygnet runt, året om står till ert förfogande för att säkerställa driften av er kylanläggning, frysanläggning, värmeanläggning eller annan klimatrelaterad anläggning.

Ett krav för att kunna ansluta er till vår jourservice är att ni redan har ett befintligt serviceavtal för den aktuella anläggningen. Det är självklart möjligt att teckna serviceavtal och jouravtal vid samma tillfälle. 

Öppettider

Dygnet runt, året om.

Pris

Priset för jourservice börjar på 750 SEK/mån ex. moms, vid tillkallad jour tillkommer utryckningskostnad enligt aktuell prislista.

Inställelsetid

Inställelsetiden är inom 2 timmar i Stockholmsområdet.

Referenskunder

Exempel på företag som anlitar vår jourverksamhet är:

Störningsfri drift blir allt viktigare

För många verksamheter inom livsmedel, sjukvård och industri är längre driftstopp av kyla och/eller värme förödande och mycket kostsamma. En stabil temperatur är också nödvändigt i serverrum och datahallar/serverhallar där höga temperaturer medför sämre prestanda, förkortad livslängd och i värsta fall även orsakar havererad utrustning. På värmesidan finns de också kunder som förlitar sig på störningsfri drift, exempelvis flerfamiljsbostäder med värmepump som primär värmekälla och/eller tappvattenproduktion. Klimatkonsult har över 35 års erfarenhet av att utföra service på värmepumpar, kylaggregat/kylanläggningar, frysanläggningar/frysaggregat och luftkonditionering.

Klimatkonsults erbjudande

För våra kunder som är beroende av att deras kylanläggning/värmeanläggning fungerar störningsfritt erbjuder Klimatkonsult serviceavtal där vi med bestämda intervaller går igenom er anläggning och säkerställer dess driftsäkerhet och att kapaciteten bibehålls. Skulle driftstopp mot förmodan inträffa så medför ett serviceavtal prioriterad service. Andra fördelar med Klimatkonsults serviceavtal är ett förenklat ägande och administration vilket ger mer tid och fokus på kärnverksamheten.

För kunder där driftstopp är otänkbart har Klimatkonsult även jouravtal. Med jouravtal får ni tillgång till Klimatkonsults serviceavdelning dygnet runt, året om med en inställelsetid på två timmar i Stockholmsområdet.

Har ni frågor eller vill teckna ett serviceavtal, kontakta oss gärna!

Periodiserade kontroller och årsrapporter

För kunder med serviceavtal ser Klimatkonsult till att den periodiserade kontrollen utförs inom rätt intervall. För kunder vars CO₂-ekvivalent överstiger 14 ton sammanställs vid årets slut en köldmedierapport/årsrapport färdig att signeras och skickas in till myndighet. Kontakta oss gärna för mer information

Underkategorier

Installation

Här skall en kortfattad text om vad Klimatkonsult erbjuder finnas. Försök hålla denna kort.